TRALLEİS ANTİK KENTİ ( ÜÇGÖZLER )
 

"Magnesia 'dan sonra yol Tralleis 'e ulaşır. Mesogis Dağı solda, yolun sağında, Lydia'Iılar, Karia'lılar, Ionia'lılar ve Miletos'lular, Mysia'lılar ve de Magnesia'nın Aiolis'lileri tarafından işgal edilen Maiandros Irmağı'nın ovası bulunur. Aynı tür topografya Nysa ve Antiokheia ya kadar devam eder. Tralleis'lilerin kenti, kesik bir trapez üzerine, doğu tarafından tahkim dilmiş bir tepede kurulmuştur  ve civarındaki bütün yerler iyi korunmuştur.   Strabon
 Tralleis Antik Kenti Aydın ilinin hemen kuzeyinde, Mesogis (Kestane) Dağının güney eteklerinde, Büyük Menderes ovasına hakim bir noktada kurulmuştur.  Antik kaynaklarda genellikle Tralleis, nadiren de Trallis olarak adlandırılmıştır. Antik Çağ yazarları o dönemin zengin ve önemli kentleri arasında Tralleis kentini de saymaktadırlar.
    Kentin ticaret yolları üzerinde yer alması, coğrafi konumu ve bereketli Menderes havzasına sahip olması bu kadar zenginleşmesine olanak sağlamıştır.Amazon savaşçılarından Tralla’nın kenti kurduğu rivayet edilir. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda kentin Dor Göçleri sırasında yurtlarından olan Trakyalılar tarafından kurulduğu saptanmıştır.    Kentin erken dönemleri hakkında pek fazla bilgi yoktur. Xenephon’un yazmış olduğu Hellenika ve Anabasis adlı eserler kent hakkında bilgi veren ilk yazılı kaynaklardır.

 Perslerin M.Ö. 546 yılında Lydia’lıları yenilgiye uğratıp Anadolu’nun tamamına hakim olmalarının ardından Tralleis Batı Anadolu’da kurulan Karia Satraplığına bağlı bir merkez haline gelmiştir.   M. Ö. 334 yılında Makedonya Kralı Büyük İskender’in Perslileri yenilgiye uğratarak Anadolu’ya girmesiyle beraber kent gönüllü olarak Makedonyalıların egemenliği altına girmiştir.   Büyük İskenderin’ in ölümünün ardından komutanları arasında başlayan iktidar mücadelesi sırasında Tralleis sık sık el değiştirmiştir. M. Ö. 281 yılındaki Kurupedion savaşı sonucunda kent Seleukhos Krallığına bağlanmıştır.    Kent Seleukhos’ların egemenliğine girdikten kısa bir süre sonra Seleukeia adını almıştır. M. Ö. 188 yılında Seleukhos Kralı III. Antiochos’un Pergamonlıların ve onların müttefiki Romalılara karşı başlattığı ünlü savaşta Tralleis Seleukhos’ları desteklemiştir. Bu savaşı Pergamon-Roma ittifakı kazanmıştır. Savaşın sonucunda Tralleis Pergamon krallığına bağlanmıştır.     M.Ö. 188- M.Ö. 133 yılları arasında Tralleis kenti Pergamon Krallığı’na bağlı olarak kalmıştır. Pergamon Krallığına bağlı olduğu bu dönemde kent her alanda en parlak dönemini yaşamıştır. Kent bu dönemde ekonomik anlamda da rahatlamış, çok iyi nitelikli ve kaliteli cistophorlar basmaya başlamıştır. Son Pergamon kralı olan III. Attalos’un vasiyet olarak bütün Pergamon Krallığı topraklarını Roma İmparatorluğu’na bırakması sonucunda Tralleis M.Ö. 129 yılında Asia Eyaletine bağlanarak prokonsüllerce yönetilmeye başlanmıştır.   M. Ö. 89 yılında Pontus Kralı IV. Mithridates Roma İmparatorluğuna karşı ayaklanmış, bu ayaklanmaya birçok kent gibi Tralleis’te katılmıştır. Tralleis’te yaşayan Romalılar ve Roma taraftarı olan kişiler Mithridates’in askerleri tarafından Konkordia Tapınağına toplanarak vahşice öldürülmüşlerdir. Bu isyan hareketini bastırmak için Roma Sulla komutasında bir orduyu Anadolu’ya yollamıştır. Sulla isyanı bastırmış, Tralleis’inde yer aldığı isyana katılan kentler 5 yıl boyunca ağır vergiler ödemeye mahkum edilmişleridir   Romalı yöneticiler Pompeius, Caesar ve M. Antinous dönemlerinde kent eski parlak günlerine tekrar dönmüştür. Roma Cumhuriyet Döneminde iyice gelişen ve ün yapan Tralleis, Cicero ve Strabon’unda bahsettiği gibi zengin, kültürlü ve değerli çok sayıda insanın yaşadığı bir kent olmuştur.  Romalı yöneticiler Pompeius, Caesar ve M. Antinous dönemlerinde kent eski parlak günlerine tekrar dönmüştür. Roma Cumhuriyet Döneminde iyice gelişen ve ün yapan Tralleis, Cicero ve Strabon’unda bahsettiği gibi zengin, kültürlü ve değerli çok sayıda insanın yaşadığı bir kent olmuştur.   Roma İmparatoru Augustus Döneminde M. Ö. 26 yılında yaşanan büyük depremde Tralleis kenti çok büyük bir tahribata uğramıştır. İmparator Augustus kentin tekrar inşa edilmesi için büyük yardımlarda bulunmuştur. Bu tarihten itibaren kentin adı Augutus’a olan minnetarlığı göstermek için Caesara olarak değiştirilmiştir. Roma İmaratoru Traianus dönemine kadar kentin adı Caesara olarak kalmıştır. M. S. 129 yılında Roma İmparatoru Hadrianus kenti ziyaret etmiştir.   Roma İmparatorluk Dönemi içerisinde imar ve onarım faaliyetleri devam etmiş, kent o dönemin en önemli kentlerinden biri konumuna ulaşmıştır. Tralleis’in Flavius’lar Döneminden sonraki geçmişi hakkında sikke ve yazıtlar dışında pek fazla bilgi yoktur.  Tralleis Bizans İmparatorluğu Döneminde Anadolu Patriğine bağlı olarak yönetilmiştir. 1259-1282 yılları arasında Bizans İmparatorluğu yapmış olan Andronikos Plailogos kenti tekrar kurmuştur.
  
   Aydınoğulları Beyliği zamanında yerleşim antik kentin güneyine kaymış ve kentin adı Güzelhisar olarak anılmaya başlamıştır. Kent XV. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altına girmiştir.  20 Eylül 1899 yılında meydana gelen ve bütün Batı Anadolu’yu etkileyen 9 şiddetindeki deprem sonucunda kent büyük ölçüde tahrip olmuştur.   Antik kente yöre halkı Üçgözler diye de hitap etmektedirler 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

     
     
     

 

 
Gezi & Fotoğraflar : Eyyüp Gölebatmaz - Bilal Süren      18 Nisan 2009  Cumartesi

 

 

Site tasarımı - site içindeki bilgiler ve fotoğraflar tamamen didimli.com ekip çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır, izinsiz alıntı yapılamaz...