Bargylia Antik Kenti  ( Bargilya )
 

Bargylia, Bodrum yarımadasının kuzeyinde, Güllük körfezinin güneyinde evvelce Iasos körfezine açılan fakat bugün dolmuş olan dar ve derin bir koy’un (Varvil ) oluşturduğu küçük bir yarımadadaki tepecik üzerindedir.
  Bargilya sözcüğü, Prof. Bilge Umar’a göre M.Ö. 2000 de Luwi veya M.Ö. 1000’de Karia dilinden gelmiş “yüksekteki yer” anlamındadır, Byzantion’lu Stephanos, Bargylia’nın eski isminin “Andanos” olduğunu yazmaktadır. Ancak bu ismin Hellen dilinde bir anlamı bulunmamaktadır. Antik çağlarda kent isimleri veya o kentin kahramanları mitolojik öykülerle bağlantılıdır. Buna göre Bellerophon’un, kanatlı atının attığı bir çifte ile yakın arkadaşı Barglos ölmüştür. Buna çok üzülen Bellarophon’da arkadaşının anısına bu kenti kurmuştur. Bu nedenle de Bargylia sikkeleri üzerinde Pegasus tasvirlerine yer verilmiştir.
  Kentin ismine ilk kez M.Ö. V.yüzyılda Attika-Delos Deniz Birliğine ödenen vergi listelerinde rastlanmıştır. Büyük İskender’in Karia’yı ele geçirmesinden sonra kenti üs olarak kullanmıştır. M.Ö. III.yüzyıldan sonra kent büyük gelişim göstermiştir. Bu dönemde kentin Artemis Kindyas tapınağına sahip olduğunu Strabon’dan öğreniyoruz. Hellenistik çağda da isminden söz ettirmiş, Pergamon krallığının donanması da limanından yararlanmıştır. Bargylia, Apameia barışından sonra Rodos’un egemenliğine girmişse de kısa bir süre sonra Roma’dan yana olmuştur. Bu dönemde kent sikke bastırmıştır. Hıristiyanlık devrinde ise bir piskoposluk merkezi konumundadır.
  Bargylia’da bilimsel bir kazı yapılmamıştır. Bu nedenle de kentle ilgili bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Günümüze İlk Çağ surlarından bazı parçalar,mabet temelleri,kabartmalı bir sunak,tiyatro kalıntıları,küçük bir odeon,stoa kalıntısı,Roma çağı su kemerleri,Bizans dönemi sur’u ve nekropol’e ait bazı parçalar gelebilmiştir.
Burada Arthemis Kindyas’ın çok saygı gördüğü adına yapıldığı yazılan mabetten anlıyoruz. Alçak bir tepeciğin kuzeyindeki kalıntılarda Roma izleri açıkça görülmektedir. Kabartmalı sunak üzerinde uzun elbiseli,elinde okuyla Arthemis Kindysos, Lir çalan Apollon ve uzun pelerinle bir erkek tasvir edilmiştir. Büyük bir olasılıkla bu erkek kente adını veren Bargylos’dur.
  Tiyatronun güney duvar parçaları günümüze ulaşabilmiştir, Cavea’nın parçaları ise yerlerinden sökülerek başka yerlerde kullanılmıştır. Sir Charles Newton burasını gezerken Odeon’un oturma sıralarını görmüşse de günümüzde bunlardan da hiçbir iz kalmamıştır.   ( Bilgiler www.kenthaber.com sitesinden alınmıştır. Teşekkür ederiz. )

Bargylia Kenti’nin lokalizasyonu ,antik yazarlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Strabon’un ,verdiği bilgilere göre kent; Varvil Kotu,Gök Asar mevkiinde bulunmaktadır . Günümüzde, Gök Asar ,Varvil Koyu’nda bulunan Bargylia Kenti, Mö.3.yüzyılda, sınırlarına dayanan deniz nedeni ile, ticari anlamda,ivme kazanmıştır . 
Kentin kuruluşu ,efsanelere dayandırılmaktadır. Efsaneye göre; Kahraman Bellerophontes, Poseidon’un dölündendir. Kahramanın ,tanrısal nitelikleri de, Poseidon’dan gelmektedir. Yiğidin,kanatlı uçan atı,Pegasos ,Bargylia Kenti’nin kaderini belirlemiştir .
Kahraman Bellerophontes’in ,en yakın arkadaşı, Bargylos’tur. Bir gün ,Bargylos ,kanatlı atın çifteleri ile ölünce, Bellerophontes, Karia’da kurduğu bu kente,arkadaşının anısına ,Bargylia adını verir . Bu efsane ,kentin sikkelerinde karşımıza çıkmaktadır. Hekatomnidler Dönemi’nde sürdürülen ,Hellenleşme politikasının doğurduğu sonuçlar neticesinde, kent bir Yunan Kolonizasyonu’na dönüştürülmüştür.
Artemis Kindyas kültü ,Kindya kentinin,Bargylia sınırlarına dahil edilmesi ile varlığını sürdürmüştür. Artemis’e ait tapınağın alanı, günümüzde, Kemikler Köyü sınırları içinde,bir tepede tespit edilmiştir. Bu alanda pek çok yapı parçası ve tanrıçaya adanan yazıt bulunmuştur . 
Yazıtlardan birinde,Artemis’in ,bir kent tanrıçası olarak ,halkını nasıl koruduğu anlatılmaktadır. Roma Dönemi’nde, Pergamon Krallığı’nı,III.Attalos ,Roma hakimiyetine bırakır. Bu olay üzerine ayaklanan,Aristonikos ,Myndos’u ele geçirir. Bargylialılar ise, bu süreçte güçlerini,Romalılar tarafında kullanır. Aristonikos’un ,Myndos’dan sonra ele geçireceği kent,Bargylia’dır. Bu sırada, korkuya kapılan halka ,Artemis Kindyas’ın epifanisi ortaya çıkar. Bu olay yazıtta: ‘halkı belli bir düşmana karşı (Aristonikos), savaşta ,kentimizi ve topraklarımızı ,özerkliğimizi,yurdumuzun özgürlüğünü,bizi tehdit eden ,birçok tehlikeden ,Artemis Kindyas’ın Epifanisi kurtardı ’yazmaktadır .
Tanrıçanın tapınak alanı, Newton tarafından tespit edilmiştir. Tapınak Kemikler Köyü sınırları içinde,bir tepenin doruğunda bulunur.  Tapınağın uzunluğu,30.5 m.’yi bulmaktadır. Tapınakta bulunan kült heykelinin, açık bir alanda bulunmasına rağmen, üstüne yağmur ve kar damlalarının düşmediğine inanılırdı . Roma Dönemi’ne tarihlenen,Korinth düzenindeki tapınağın, kim için yapıldığı bilinmemektedir .
Tapınak alanı ile odeion arasında ,dört tarafı ,bezemeli bir sunak bulunmuştur. Günümüzde,ikiye ayrılmış olan sunak,Milas Müzesi,envanter kayıtlarında 1396 numaralı eser olarak ,bahçede sergilenmektedir. Sunağın ilk yüzünde; uzun bir peplos içinde Artemis Kindyas betimlenir. Tanrıça ,sol elinde bir yay tutmakta,sağ eliyle de sadağından ok çıkarırken görülmektedir. İkinci kabartmada ; elinde çelenk bulunan Apollon yer alır. Apollon ve Artemis’in kült ortaklığını göstermesi açısından önemli bir örnektir. Sunağın üçüncü yüzünde ise; yiğit Bargylos olduğu düşünülen, bir pelerin içinde,ayakta tasvir edilen ,erkek figürü yer alır. Sunağın son yüzünde ise; bereket boynuzu taşıyan ,bir dişi figür bulunmaktadır .
Tapınak alanında bulunan yazıtlardan bir tanesi de,İmparatorluk Dönemi’nin başına tarihlenir . Doğu eyaletlerinde, eski Anadolu Tanrıları için uygulanan bir onurlandırma ile , Artemis Kindyas ve Augustus tapınımları birleştirilmiştir. İmparatorluk Kültü, insanların dil ,din ,ırk ayrılıklarına bakmaksızın ,imparatorluğa bağlılığı teşvik eden ve halkı bir arada tutmaya yönelik oluşturulmuş bir kurumdur. Roma Dönemi’nde ,geniş coğrafyalara yayılmış halkaların ,bir arada kalarak, birlik ve beraberliği sağlayan bir devlet kurumudur. Artemis Kindyas gibi,tamamen yerel özelliklerle çevrelenmiş bir kültün ,imparatordan bağlarının kopmaması için birleştirilmiştir .
Kentin kalıntıları arasında,Hellenistik ve Roma Dönemleri’ne ait yapılar, kuzeydeki tepede, Bizans Dönemi kalıntıları ise, güneydeki tepede yer alır.

  KENT SURLARI:
Antik kentin, akropol ve nekropol alanları arasında ,kentin surları yer alır. Günümüzde, halk arasında,Boz Kale olarak adlandırılan surlar, yontulmuş,büyük kaya bloklarından elde edilmiştir.  Duvar örgü tekniği olarak da,Mö.4.yüzyıla tarihlenmektedir.

  AKROPOL ALANINDAKİ ÜÇ BASAMAKLI SUNAK:
Kentin akropol alanı içinde yer alan üç basamaklı kuruluş,ana kayanın üzerine oyularak elde edilmiştir.Anadolu’da ,tanrı ve tanrıçalar için inşa edilen,dağ doruklarındaki tahtlar gibi planlanmıştır. Bu kuruşunun ,hemen önünde de,üç adet, dikdörtgen planlı oda bulunur. Duvarları, düzgün kesme taşlarla örülü odaların ,ne gibi bir fonksiyonu olduğu konusunda ,herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

  SU KEMERLERİ:

Kente su taşıyan kemerlerden ,günümüze çok az kalıntı ulaşabilmiştir. Kemer kalıntıları ,iki tepe arasında bulunmaktadır.

  STOA:
Odeonun güneydoğusunda iki zirve arasında kalan boğazda bir stoaya ait kalıntılar bulunur.Güneydoğu-kuzeybatı doğrultusundaki yapı yaklaşık 15 m. Uzunluğundadır.Stylobat üzerinde görülen anathyrosis izleri yıkılmış olan sütunların yerlerini göstermektedir.

  NEKROPOL ALANI:
Nekropol alanı doğudaki Bizans yapısından itibaren köye doğru devam eder. Bargylia kenti nekropol alanında,yüzeyde pek çok mezar buluntusu bulunmaktadır. Köyün girişinde,yol ile deniz arasındaki az meyilli alanda dikkati çeken lahit mezarlar genellikle sade yapılmışlardır.Bu lahitlerden en iyi korunanı üzerinde yazıt yer alır.Lahit şimdi Milas müzesi bahçesine taşınmıştır.Üzerindeki kapak ise kendisine ait değildir.

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

     
     
  Fotoğraflar : Eyyüp Gölebatmaz - Bilal Süren  2007   Bilgiler : Nilgün ŞAHİN  
 
 

Site tasarımı - site içindeki bilgiler ve fotoğraflar tamamen didimli.com ekip çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır, izinsiz alıntı yapılamaz...